Тематика курсових, бакалаврських, дипломних робіт

Теми дипломних та маґістерських робіт студентів V курсу

на 2009/2010 н.р.

 

1. Реакційна здатність та властивости феритів у системі Li2O-Na2O-Fe2О3ауковий керівник професор, д.х.н., Шийчук О.В., доцент, к.х.н. Татарчук Т.Р.).

2. Синтез та властивости похідних антрахінонфосфонової кислоти (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

3. Синтез та властивости шпінелей в системі ZnO-Li2O- Fe2О3 та їх каталітичних властивостей (науковий керівник професор, д.х.н. Гуцуляк Б.М., доцент, к.х.н. Татарчук Т.Р.).

4. Теоретичні та прикладні аспекти полімерних карболанцюгових та технічного спеціального призначення волокон (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О.).

5. Технології та властивости хінофуранів з галогенпохідних фурфуролу ауковий керівник доцент, к.х.н. Верста О.М.).

6. Кислотно-основні властивости 1-діазоантрахінону (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

7. Теоретичні та прикладні аспекти технології та властивостей неорґанічних полімерів (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О.).

8. Теоретичні і прикладні аспекти медичної хемії (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Кузишин О.В.).

9. Теоретичні та прикладні аспекти токсикологічної хемії (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

10. Хемія та властивости термотривких полімерів (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Базюк Л.В.).

11. Спектральні перетворення барвника катіонний синій 41 під час взаємодії з речовинами поліанйонної структури (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О.).

12. Технологія та властивости твердих розчинів хромзаміщених шпінелей Mg(Al1-xCrx)2O4ауковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., доцент, к.х.н. Татарчук Т.Р.).

13. Теоретичні та прикладні аспекти розділу хемія: Нітроґен. Неорґанічні сполуки, аміно- та нітропохідні (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

14. Теоретичні та прикладні аспекти хемії електронодефіцитних молекул (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

15. Практичне використання набору реактивів «Юний хімік» на уроках хемії (науковий керівник доцент, к.т.н. Матківський М.П.).

16. Мета та завдання факультативного курсу ужиткової хемії в загальноосвітній школі (науковий керівник доцент, к.т.н. Матківський М.П.).

17. Підбір та аналіза літературних джерел інформації для створення німецько-українського словника з хемії (науковий керівник доцент, к.х.н. Верста О.М.).

 

Теми курсових робіт студентів ІV курсу на 2010/2011 н.р.

 

1. Властивості водню, та прикладні аспекти його використання (науковий керівник викладач Базюк Л.В.).

2. Теоретичні і прикладні аспекти неорґанічної хемії: р-первні VII групи Періодичної системи первнів (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

3. Теоретичні і прикладні аспекти неорґанічної хемії: d-первні VII групи Періодичної системи первнів (науковий керівник викладач Базюк Л.В.).

4. Теоретичні і прикладні аспекти неорґанічної хемії: d-первні ІV групи Періодичної системи первнів (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

5. Теоретичні і прикладні аспекти орґанічної хемії: методи очистки органічних речовин (науковий керівник викладач Базюк Л.В.).

6. Теоретичні і прикладні аспекти неорганічної хемії: Електроліз. Корозійні процеси і методи захисту металів від корозії (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

7. Теоретичні і прикладні аспекти фізичної хемії: Потенціометрія (науковий керівник викладач Базюк Л.В.).

8. Теоретичні і прикладні аспекти неорганічної хемії:Цинк (науковий керівник викладач Кузишин О.В.).

9. Теоретичні і прикладні аспекти неорганічної хемії:Ванадій (науковий керівник викладач Кузишин О.В.).

10. Фізико-хімічні методи досліджень:ІЧ-та ЯМР спектроскопічні аналізи (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О.).

11. Математичне планування експерименту: лінійні та нелінійні плани (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О.).

12. Теоретичні і прикладні аспекти хемії діазосполук: Реакції діазотування (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

13. Кінетика реакцій С-азосполучення 1-антрахіноїлдіазонію (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

14. Синтез похідних 9,10-антрахінон-1-фосфорної кислоти (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

15. Синтез похідних 9,10-антрахінону (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

16. Теоретичні і прикладні аспекти методів синтезу хлорорганічних похідних (науковий

керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

17. Синтез і властивості хінофуранових похідних (науковий керівник доцент, к.х.н. Верста О.М.).

18. Теоретичні і прикладні аспекти технології очистки стічних вод від нафти (науковий керівник доцент, к.т.н. Матківський М.П.).

19. Технологія синтезу та властивості барвника темно-коричневого 2Ч (науковий керівник доцент, к.т.н. Матківський М.П.).

20. Аналіз літературних джерел інформації для створення курсу лекцій «Гетероциклічні сполуки» (науковий керівник доцент, к.х.н. Верста О.М.).

 

Теми дипломних та маґістерських робіт студентів V курсу на 2010/2011 н.р.

 

1. Математичні методи в хемії і хемічній технології: Кореляційна аналіза (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О.).

2. Математичні методи в хемії і хемічній технології: Дисперсійна аналіза (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О.).

3. Прикладні аспекти оцінки методик якості кави і чаю(науковий керівник доцент, к.т.н. Матківський М.П.).

4. Прикладні аспекти токсикологічної хемії: отруйні та сильнодіючі речовини (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

5. Фізико-механічні та хемічні властивости титанових стопів (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

6. Прикладні аспекти органічної хемії. Алкени (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

7. Синтез триазенових похідних 1-аміноантрахінонів (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

8. Методи діазотування амінопохідних антрахінону (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

9. Математичні методи в хемії і хемічній технології: Плани першого та другого порядків (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

10. Ферум, Кобальт та стопи на їх основі (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Кузишин О.В.).

11. Мідь та стопи на її основі (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Кузишин О.В.).

12. Теплофізичні властивости металів та стопів (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Базюк Л.В.).

13. Алюміній та стопи на його основі (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Базюк Л.В.).

 

Теми дипломних та маґістерських робіт студентів V курсу на 2011/2012 н.р.

 

1. Кінетика реакцій С-азосполучення 1-антрахіноїлдіазонію (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

2. Зношування металічних поверхонь при мащенні полікомпонентними композиціями на основі хімічно модифікованої ріпакової оливи (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Кузишин О.В.).

3. Синтез і властивості хінофуранових похідних (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

4. Фізико-хімічні методи досліджень: ІЧ-та ЯМР спектроскопічні аналізи (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О.).

5. Теоретичні і прикладні аспекти неорганічної хемії. Елементи VБ групи: Ванадій, Ніобій, Тантал (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Кузишин О.В.).

6. Теоретичні і прикладні аспекти фізичної хемії: Потенціометрія (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Базюк Л.В.).

7. Аналіз літературних джерел інформації для створення курсу лекцій «Гетероциклічні сполуки» (науковий керівник доцент, к.х.н. Верста О.М.).

8. Синтез похідних 9,10-антрахінону (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

9. Математичне планування експерименту: лінійні та нелінійні плани (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О.).

10. Теоретичні і прикладні аспекти хемії діазосполук:Реакції діазотування (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

11. Синтез похідних 9,10-антрахінон-1-фосфорної кислоти (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

12. Технологія синтезу та властивості барвника темно-коричневого 2Ч (науковий керівник доцент, к.т.н. Матківський М.П.).

13. Теоретичні і прикладні аспекти технології очистки стічних вод від нафти (науковий керівник доцент, к.т.н. Матківський М.П.).

 

Теми бакалаврських робіт студентів ІV курсу на 2012/2013 н.р.

 

1. Теплофізичні властивості металів, стопів та полімерних композитних матеріялів (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Базюк Л.В.).

2. Вплив технологічних параметрів на фізико-хімічні властивості композиційних полімерних матеріалів на основі ароматичного поліаміду (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

3. Пошук оптимального вмісту карбонового волокна в полімерній матриці композиційного полімерного матеріалу на основі політетрафторетилену (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

4. Теоретичні і прикладні аспекти фізичної хемії. Визначення теплових ефектів розчинення та нейтралізації. Лабораторний практикум (науковий керівник викладач Кузишин О.В.).

5. Особливості лабораторного практикуму з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» (науковий керівник доцент, к.х.н. Татарчук Т.М.).

6. Прикладні аспекти органічної хімії: властивості фенолів (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

7. Кислотно-основні властивості 4-хлоро-нафталендіазонію (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

8. Підбір і підготовка матеріалу для випуску посібника «Якісний аналіз. Сучасні експрес-способи аналізу» (науковий керівник доцент, к.х.н. Верста О.М.).

9. Підбір і підготовка матеріалу для випуску посібника «Контрольні завдання із загальної хімії» (науковий керівник доцент, к.х.н. Верста О.М.).

10. Показники якості та методи аналізу сиру кисломолочного (науковий керівник доцент, к.т.н. Матківський М.П.).

11. Реакції N-нуклеофільного заміщення в ряду 1-аміно-9,10-антрахінону (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

12. Методологічні основи розв’язування задач з хімії (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О., викладач Кузишин О.В.).

13. Тестові завдання як засіб підвищення якості знань студентів з неорганічної хімії (науковий керівник доцент, к.х.н. Татарчук Т.М.).

14. Прикладні аспекти фізичної хімії. Електрохімія (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

15. Теоретичні і прикладні аспекти неорганічної хемії. Меркурій. Ртуть: лабораторний практикум (науковий керівник викладач Кузишин О.В.).

16. Прикладні аспекти токсикологічної хімії: лабораторний практикум (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

17. Прикладні аспекти хімії барвників. Арилметанові барвники та їх похідні (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

18. Теоретичні і прикладні аспекти колоїдної хемії. Методи одержання та властивости дисперсних систем: лабораторний практикум (науковий керівник викладач Кузишин О.В.).

19. Теоретичні і прикладні аспекти радіохімії (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

20. Кристалохімія і термодинаміка точкових дефектів у кристалах цинк халькогенідів (науковий керівник доцент, к.х.н. Мідак Л.Я.).

21. Прикладні аспекти аналізу органічних сполук. Виявлення та визначення аміногрупи (науковий керівник доцент, к.х.н. Лучкевич Є.Р.).

 

Теми маґістерських робіт студентів V курсу на 2012/2013 н.р.

 

1. Синтез триазенів на основі α-аміноантрахінону (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

2. Реакції циклізації триазенів (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

3. Стабільність α-аміноантрахінону діафонію у воднолужному розчині (науковий керівник доцент, к.х.н. Тарас Т.М.).

4. Математичні методи у хіміко-фізичних та біологічних дослідженнях (науковий керівник професор, д.т.н. Сіренко Г.О.).

5. Фізико-хімічні та антифрикційні властивості хімічно-модифікованої ріпакової оливи (науковий керівник доцент, к.т.н. Матківський М.П.).

 

Чт, 06.08.2020, 02:35
Вітаю Вас Гість

Форма входу

Хмарка тегів

Пошук

Свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода

Івано-Франківськ 

Новини

Відвудування

3D відвідини

Календар

«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Біжуча стрічка

Архів записів

Наше опитування

Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 31

Друзі сайту

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Профком студентів ІПН

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Дизайн та наповнення  ©  WanderKori