Програмові вимоги Спеціаліст


Програмові вимоги для вступу на кваліфікацію "Молодший спеціаліст"
Програмові вимоги для вступу на кваліфікацію "Магістр"

Програмові вимоги
з вступного іспиту "Хімія"
для студентів-вступників на V курс
напряму підготовки 7.04010101 "Хімія"
кваліфікації "Спеціаліст".

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

1. Кислі та основні солі, як похідні від кислот і основ; дво- і триосновні кислоти та їх кислі солі; дво- і триатомні основи та їх солі. Номенклатура кислих та основних солей, їх хімічні властивості.
2. Гідрати оксидів d-металів, їх взаємодія між собою з утворенням середніх кислих та основних солей. Солі d-металів, їх властивості, хлориди, гідроліз хлоридів. Навести приклади.
3. Знаходження в природі, одержання металів підгрупи Титану, застосування. Хімічні властивості Титану, ступінь оксидації, оксиди. Взаємодія Титану з кислотами та лугами, титанілсульфат, тетрахлорид титану.
4. Хімічні властивості Хрому, взаємодія з кислотами, оксиди Хрому, їх властивості, солі, гідроліз солей. Дихромат калію, його оксидаційні властивості. Навести приклади оксидаційно-відновних реакцій. Перехід дихромата в хромат в лужному середовищі.
5. Основні оксиди- оксиди металів першої та другої головних підгруп; крім Берилію, а також металів із ступенем оксидації +1, +2; крім перехідних металів з однозначним ступенем оксидації +2.
6. Масове число та атомна маса. Електронне визначення хімічних властивостей, хімічні електрони. Проблемність атомного та ядерного формулювання періодичного закону.
7. Ступінь оксидації, як фундаментальна величина в неорганічній хімії, її фізичний зміст. Знак та величина ступеня оксидації, їх визначення по електронегативності та електронній будові.
8. Оксиди, як найголовніший клас неорганічних сполук, наукове обгрунтування цього положення. Визначення оксидів на відміну від пероксидів. Кислотні, основні та амфотерні оксиди: їх гідрати – кислоти, основи.
9. Еквівалент, його фізико-хімічний зміст. Визначення еквівалентів хімічних елементів та їх сполук (оксиди, кислоти, основи, солі). Залежність еквівалента від умов хімічної реакції. Закон еквівалентів.
10. Правила написання комплексних сполук, та їх номенклатура. Електролітична дисоціація, константа стійкості. Хімічні реакції з участю комплексних сполук. Хімічний зв’язок в комплексних сполуках.
11. Теорія поля лігандів, магнітні та оптичні властивості комплексних сполук; йонний та валентний зв’язки. Хімічний зв’язок в комплексних сполуках по МВЗ, донорно-акцепторний (координативний) зв’язок. Навести приклади.
12. Біхромат та перманганат калію, як оксидники в різних середовищах. Самооксидація-самовідновнення, внутрішньомолекулярне оксидація-відновнення. 13. Валентність, як число атомних орбіталей, які приймають участь в утворенні хімічних зв’язків. Гібридизація атомних орбіталей sp,sp2,sp3, sp3d1-4, розглянути на прикладі Берилію, Бору, Карбону, Нітрогену, Оксигену.
14. Будова твердої речовини, типи кристалічних граток, йонна гратка? Її умовність, атомна, молекулярна та металічна гратки. Зонна теорія твердого тіла .
15. Термохімія, термохімічні рівняння, ентальпія утворення хімічних сполук. Закон Гесса та його наслідки, приклади розв’язання задач з їх використанням.
16. Способи вираження концентрації розчинів. Механізм розчинення неорганічних сполук у воді, гідратація, руйнування кристалічної решітки, електролітична дисоціація, її залежність від природи хімічного зв’язку.
17. Електроліз, механізм процесу розглянути на прикладі електролізу водного розчину СuCl2. Послідовність розряду катіонів, аніонів та молекули води. Електроліз водних розчинів солей типу NaCl, CuSO4, KNO3.
18. Методи захисту від корозії; ізоляція металу від навколишнього середовища (змазки, покриття захисними плівками, фарбами), гальванічні покриття, протекторний захист, електрозахист, інгібітори. Захисні оксидні плівки, термообробка-штучне створення захисних плівок.
19. Сульфур, Селен, Телур, загальна характеристика, знаходження в природі, одержання та застосування. Хімічні властивості сірки, сульфітна та сульфатна кислота, їх оксидаційно-відновні властивості. Дія сульфатної кислоти на метали. Середні, кислі та основні солі, навести приклади.
20. Гідроліз солей, визначення. Типи гідролізу, механізм гідролізу. Розглянути приклади гідролізу в молекулярному, повному йонному та скороченому йонному варіантах.
21. Зміна розміру атомів лантаноїдів. Підвищені атомні радіуси Європія та Ітербія. Лантаноїдне стиснення. Лантаноїди, знаходження в природі, одержання металів, їх застосування. Хімічні властивості лантаноїдів. Оксиди, гідрати оксидів, їх властивості.
22. Розмір атомів та хімічні властивості. Зміна розміру атомів по періодах та по підгрупах. Лантаноїдне стиснення, його зміст та вплив на розмір атомів побічних підгруп та хімічні властивості післялантаноїдних елементів.
23. Хімічні властивості; відношення до кисню повітря, взаємодія з водою. Ряд активності металів, реакції металів з кислотами та лугами.
24. Нітроген, його хімічні властивості, оксиди нітрогену, амоніак їх властивості та застосування. Солі амонію.
25. Взаємодія металів побічних підгруп з хлоридною та розведеною сульфатною кислотою. Навести приклади.
26. Друга головна підгрупа, загальна характеристика. Амфотерність оксиду берилію, берилати, солі Берилію (середні, кислі, основні).
27. Перехідні d-елементи в періодичній системі. Електронна будова, розміри атомів, лантаноїдне стиснення.
28. Манганати та перманганати, як солі відповідних кислот. Обгрунтування оксидаційних властивостей перманганату калію в кислому, нейтральному та лужному середовищах. Приклади оксидаційно-відновних реакцій.
29. Комплексні сполуки купруму, навести приклади сполук, та їх участь у хімічних реакціях. Одержання металічної міді та її сполук, застосування.
30. Арсен, Стибій та Бісмут; кислотно-основні властивості. Солі оксигеновмісних кислот Арсену та Стибію, основні та кислі солі Бісмуту. Приклади.

БУДОВА РЕЧОВИНИ

1. Основні поняття про властивість хімічних сполук. Ступінь оксидації. Валентність. Координаційне число. Кислоти, основи, амфотерні сполуки.
2. Електронна будова та властивості елементів і їх сполук по групах, підгрупах і періодах. Перша та друга групи.
3. Електронна будова і властивості елементів і їх сполук по групах, підгрупах і періодах. Третя та четверта групи.
4. Основні характеристики хімічного зв’язку. Довжина зв’язкута валентні кути.
5. Будова атома. Число Авогадро. Маса і розміри атомів.
6. Атомні спектри, їх види. Спектр гідрогену. Серії ліній.
7. Хвильові властивості матеріальних частинок. Дуалістична природа світла. Закон взаємозв’язку маси та енергії за Ейнштейном.
8. Ефект Комптона. Хвилі де Бойля. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.
9. Квантова механіка, рівняння Шредінгера. Відношення невизначеності Гейзенберга.
10. Квантомеханічне пояснення будови атома гідрогену. Квантові числа: n, l, m , m . 11. Квантові числа в атомах : n, l, m , m . Багатоелектронні атоми.
12. Сучасне пояснення періодичного закону Д. І. Менделєєва. Правило Пті і Дюлонга.
13. Основні характеристики хімічного зв’язку. Геометрія електронних хмар.
14. Число та розміщення електронних хмар. Міцність зв’язків.
15. Фізичні методи визначення структури молекул. Електронографія.
16. Основні типи хімічного зв’язку. Електронегативність елементів.
17. Йонний і ковалентний зв’язок. Полярний і неполярний зв’язок.
18. Дипольний момент і будова молекул. Рівняння Ланжевена-Дебая.
19. Структура періодичної системи. Передбачення властивостей речовин за допомогою періодичного закону.
20. Заповнення електронних шарів і оболонок. Правило В. М. Клечковського. Основні правила заповнення електронних шарів і оболонок атомів.
21. Електронна будова та властивості елементів і їх сполук по групах, підгрупах і періодах. П’ята та шоста групи.
22. Електронна будова і властивості елементів і їх сполук по групах, підгрупах і періодах. Сьома та восьма групи.
23. Будова молекул і хімічний зв’язок. Молекули, йони, вільні радикали.
24. Історія розвитку уявлень про хімічний зв’язок та валентність.
25. Теорія хімічної будови О.М. Бутлерова. Структурна ізомерія.
26. Теорія хімічної будови О.М. Бутлерова. Просторова ізомерія.
27. Теорія хімічної будови О.М. Бутлерова. Оптична ізомерія.

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

1. Оксид етилену. Одержання та властивості, хімічні перетворення.
2. Елементоорганічні сполуки, характер зв'язку елемент-карбон та властивості їх в залежності від положення елементу в періодичній системі.
3. Циклопарафіни. Відносна міцність три-, чотири-, п'яти- та шестичленних циклів. Поняття про зігнуті (банановидні) зв'язки і їх вплив на властивості Полімерні сполуки. Класифікація полімерних сполук: карболанцюгові, гетероланцюгові та елементоорганічні; лінійні, розгалужені, сітчаті; гомополімери, кополімери та привиті полімери; стереорегулярні полімери.
4. Гідроксикислоти. Будова, ізомерія, номенклатура. Реакції по гідроксилу та карбоксильній групі. Лактиди, лактони. Оптична ізомерія молочної та винної кислот, виноградна кислота.
5. Насичені та ненасичені галогенопохідні. Будова, ізомерія, номенклатура. Методи одержання. Індукційних ефект та ефект спряження атома Галогену. Полярність представників моно- та полігалогенопохідних.
6. Характеристика продуктів хлорування олефінів методом заміщення. Адитивне хлорування олефінів. Механізм приєднання за подвійним зв’язком.
7. Феноли. Будова, ізомерія, номенклатура. Одержання, властивості. Використання. 8. Ароматичні карбонові кислоти. Будова, ізомерія, номенклатура, одержання, властивості. Бензойна, толуїлові, фталові, антранілова, саліцилова та похідні кислот. Пероксид бензоїлу.
9. Одноосновні карбонові кислоти – будова, ізомерія, номенклатура. Способи одержання кислот, їх солей, ангідридів, галогенангідридів, естерів, амідів, нітрилів. Декарбоксилювання кислот, синтез жирів і олив, оліфи.
10. Органічні аміни. Класифікація, будова, номенклатура. Способи одержання: алкілування, відновлення, метод Габрієля, перегрупування Гофмана. Хімічні властивості – алкілування, ацилювання, взаємодія з кислотами. Гексаметилендіамін, найлон.
11. Насичені та ненасичені спирти. Ізомерія, номенклатура, хімічні властивості: утворення алкоголятів, етерів та естерів, галогенопохідних, реакції дегідрування та дегідратації.
12. Гліцерин, одержання жирів та олив. Тринітрогліцерин, використання його в медицині та промисловості.
13. Парафіни, технічні властивості, використання, синтез на основі парафінів.
14. Ненасичені вуглеводні. Будова, ізомерія, номенклатура, методи одержання, хімічні властивості. Реакції за правилом Марковнікова та пероксидному ефекту Хараша.
15. Дієнові вуглеводні. Класифікація, будова та просторова ізомерія алкадієнів. Способи одержання, реакції приєднання, полімеризації, дієновий синтез.
16. Ароматичні вуглеводні, властивості та синтези на їх основі. Хімізм та механізм реакції сульфування бензолу, нафталіну та піролу. Сульфуючі агенти, умови проведення реакції. Зворотність реакції.
17. Ацетилен, технічні властивості та використання. Синтез на основі ацетилену. Ацетиленові вуглеводні. Ізомерія, номенклатура, будова, характеристика подвійного зв’язку. Методи одержання, хімічні реакції – реакцій приєднання води, спирту, кислот, альдегідів, механізми реакцій.
18. Оксид карбону та синтез-газ. Властивості, використання і синтези на основі оксиду Карбону. Способи одержання оксиду карбону і синтез-газу. Конверсія вуглеводнів.
19. Дисахариди. Будова, ізомерія, номенклатура. Відновлюючі та невідновлюючі дисахариди. Фізичні та хімічні властивості цукрів. Сахароза, мальтоза, целобіоза, лактоза.
20. Тіоспирти, тіоетери, сульфокислоти. Будова, ізомерія, номенклатура. Одержання, фізичні та хімічні властивості меркаптидів, сульфоксидів, сульфонів. Технічне використання тіоорганічних сполук.
21. Нітросполуки, класифікація, ізомерія, будова, одержання. Хімічні властивості – відновлення, гідроліз, взаємодія з лугами, альдегідами, нітритною кислотою. Використання нітрометану.
22. Альдегіди та кетони. Будова, ізомерія і номенклатура. Способи одержання із різних органічних сполук. Хімічні властивості: реакції нуклеофільного приєднання, конденсації, реакція Канніцарро, полімеризації і оксидації. Діальдегіди і дикетони, α, β–ненасичені альдегіди та кетони.
23. Органічні пероксидні сполуки. Пероксиди як проміжні продукти реакцій оксидації. Використання пероксидних сполук в промисловості.
24. Амінокислоти. Класифікація, ізомерія, номенклатура. Одержання з ціангідринів, малонового Естеру. Фізичні та хімічні властивості. "Незамінні" АК. Лактами. Капролактам.
25. Білки. Класифікація: протеїни та протеїди. Будова молекули білку. Кольорові реакції білків.
26. Ароматичні нітросполуки. Будова, ізомерія, номенклатура. Методи одержання, властивості. Відновлення в нейтральному, кислому та лужному середовищах. Використання. Представники.
27. Діазо- та азосполуки. Будова, таутомерія. Одержання, властивості.
28. Альдегідо- та кетонокислоти. Класифікація, номенклатура. Гліосилова, піровиноградна та ацетооцтова кислоти. Одержання ацетооцтового естеру та синтези кетонів і кислот з його використанням.
29. Моносахариди. Класифікація, будова, властивості глюкози, фруктози, манози, галактози, рибози, арабінози та ксилози. Поняття про глюкозидний гідроксил та його особливості.
30. Полісахариди. Властивості крохмалю та целюлози: гідроліз, алкілювання, ацилювання; лужна целюлоза, ксантогенат целюлози; віскозне волокно, целофан, колоксилін, піроксилін, целулоїд.
31. Сульфокислоти. Одержання, агенти сульфування. Функціональні похідні, заміщення та омилення сульфогрупи.

ФІЗИЧНА ХІМІЯ

1. Третє начало термодинаміки.
2. Колігативні властивості розчинів.
3. Вплив температури на швидкість хімічних реакцій. Рівняння Арреніуса. Методи визначення енергії активації.
4. Електрохімічні методи одержання неорганічних речовин.
5. Електрохімічні методи одержання органічних речовин.
6. Перше начало термодинаміки. Закон Гесса та його наслідки.
7. Залежність теплового ефекту від температури.
8. Енергія, теплота, робота. Застосування першого начала термодинаміки для різних термодинамічних процесів.
9. Правило фаз Гіббса. Фазові претворення.
10. Однокомпонентні системи.
11. Двокомпонентні системи. Правило важеля.
12. Трикомпонентні системи.
13. Розчини. Утворення розчинів. Ідеальні розчини. Закон Рауля.
14. Гранично розведені розчини. Закон Генрі.
15. Методи визначення порядку реакції і константи швидкості реакції.
16. Прості і псевдопрості реакції. Методи складання кінетичних рівнянь.
17. Паралельні і послідовні реакції. Кінетичні криві, селективність.
18. Ланцюгові реакції: окиснення, оксихлорування, полімеризації.
19. Кінетика реакцій першого порядку.
20. Теплоємність. Залежність теплоємності від температури. Розрахунок кількості тепла за теплоємностями.
21. Друге начало термодинаміки. Розрахунок ентропії для оборотніх і необоротніх процесів.
22. Термодинамічні потенціали. Потенціал Гіббса. Потенціал Гельмгольца, їх зв’язок з термодинамічними параметрами.
23. Характеристичні функції стану.
24. Хімічний потенціал.
25. Гетерогенний каталіз. Властивості і застосування каталізаторів у промисловості.

КОЛОЇДНА ХІМІЯ

1. Класифікація поверхневих явищ. Об’єднаний закон термодинаміки і поверхнева енергія Гіббса.
2. Ньютонівські і неньютонівські рідини. Рівняння Оствальда-Вейля.
3. Явище тиксотропії. Суть і застосування. Турбидиметрія (відмінність від методу нефелометрії) та її доцільні межі застосування.
4. Рівняння Фрейндліха та Дубініна-Радушкевича.
5. Приклади аніоногенних та катіоногенних поверхнево-активних речовин (ПАР).
6. Будова міцели з негативнозарядженою колоїдною частинкою, умови для процесу перезарядки поверхні. Крива зміни ζ- потенціалу при перезарядці поверхні.
7. Адгезія і когезія. Рівняння Дюпре. Умова розчинності фаз.
8. Фізичні методи одержання дисперсних систем. Енергетика диспергування.
9. Явище пептизації. Його суть, приклади.
10. Побудова ізотерми адсорбції Гіббса. Адсорбційні рівноваги. Рівняння Леннарда-Джонса.
11. Адсорбція. Фундаментальне рівняння адсорбції.
12. Осмотичний тиск розведених електролітів. Рівняння Вант-Гоффа.
13. Кінетика повільної коагуляції золів. Явище неправильних рядів.
14. Змочування і розтікання. Рівняння Юнга.
15. Явище дифузії. Закон Фіка. Формула Ейнштейна для визначення коефіцієнта дифузіїї.
16. Електричні явища на поверхні. І і ІІ рівняння Ліппмана.
17. Електрокінетичний потенціал. Методи визначення електрокінетичного потенціалу.
18. Седиментаційний потенціал і потенціал течії. Закон Стокса і його застосування в седиментаційному аналізі.
19. Мономолекулярна адсорбція Ленгмюра.
20. Адсорбція з розчинів. Рівняння Шишковського. Адсорбція на межі тверда поверхня-розчин. Правила Фаянса-Пескова.
21. Взаємозв'язок між поверхневим натягом, адсорбцією поверхнево-активних речовин та концентрацією.
22. Електрофорез. Суть і застосування.
23. Закон Гука для ідеально-пружного тіла. Модуль Юнга. Їх моделювання.
24. Електрокапілярні явища. Рівняння електрокапілярної кривої, залежність її форми від різних факторів.
25. Емульсії. Піни. Суспензії. Теорія і практичне застосування.
26. Полімолекулярна адсорбція. Теорія Поляні. Метод ВЕТ.
27. Закон Генрі. Межі застосування.
28. Явище синерезису. Позитивна і негативна його роль.
29. Стан колоїдних поверхнево-активних речовин (ПАР) в розчинах. Критична концентрація міцелоутворення.
30. Будова подвійного електричного шару (ПЕШ) за Гельмгольцем-Переном.
31. Теорія подвійних електричних шарів (ПЕШ) за Гуі-Чепменом
32. Будова подвійного електричного шару (ПЕШ) за Штерном.
33. Осмос. Електроосмос.
34. Пластифікація високомолекулярних сполук. Степінь набрякання полімерів. Відмінності між розчинами високомолекулярних сполук і колоїдами.

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

1. Комплексонометричний метод аналізу. Теоретичні основи і доцільні сфери застосування.
2. Обчислення константи ДР і розчинності за константою добутку розчинності для електролітів.
3. Причини забруднення осадів. Класифікація видів співосадження та механізми їх протікання.
4. Утворення колоїдних систем в процесах виконання хімічних аналізів. Причини і шляхи попередження цього явища.
5. Класифікація катіонів за аміачно-фосфатним методом. Групові реагенти. 6. Атомно-емісійний аналіз. Теорія і практика виконання.
7. Встановлення концентрації розчину перманганату калію титруванням оксалатів або солей заліза.
8. Кислотно-основна рівновага в багатокомпонентних розчинах. Роль буферних систем в залізі.
9. Класифікація аніонів і основні методи їх ідентифікації.
10. Окисно-відновні методи титрування. Перечислити і навести приклади реакцій, на яких вони грунтуються.
11. Чим пояснюється широке впровадження фізико-хімічних методів аналізу? Приведіть схему виконання класичної полярографії.
12. Амперометричне титрування, його види і основні сфери використання.
13. Основи хроматографічного методу. Теорія теоретичних тарілок та теорія ідеальної рівноваги хроматографії.
14. Потенціометричні методи аналізу. Рівноважний і реальний електродні потенціали.
15. Основний закон фотометрії і його практичне застосування в аналітичній хімії. 16. Кондуктометрія. Теоретичні основи методу і приклади практичного застосування.
17. Атомні спектри. Класифікація спектральних методів аналізу.
18. Спектри молекул і спектральний аналіз в інфрачервоній області випромінювання.
19. Радіометричні методи аналізу, приклади застосування.
20. Кількісна полярографія. Будова і практика застосування р. к. електроду, твердих рухомих електродів та пастових електродів.
21. Електроліз. Електроваговий метод аналізу. Провідники різного роду. Причини і види перенапруги.
22. Гравіметрія. Вимоги до осаджувача та осадженої форми, розрахунок кількості осаджувача.
23. Причини люмінесценції, вид спектра. Які висновки можна зробити для практики хімічного аналізу із правила Люмеля-Стокса?
24. Рефрактометричний та поляриметричний методи аналізу.
25. Суть методів нефелометрії та турбодиметрії.
26. Дати коротку характеристику класичним хімічним методам аналізу (Лібіха, Мора, Фольгарда і т.д.).
27. Теорія індикаторів. Особливості індикаторів для окисно-відновного і кислотно-лужного титрування.
28. Точність і відтворюваність результатів аналізу. Види і причини появи похибок.
29. Явища екстракції і реекстракції. Закон розподілу.
30. Іоніти. Види і практика застосування. Визначення повної і динамічної обмінної ємності.

ХІМІЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК

1. Молекулярна маса полімерів. Методи визначення молекулярної маси. Середньомасова і середньочислова молекулярна маса. Молекулярно-масовий розподіл. Середньов’язкісна молекулярна маса.
2. Довжина ланцюга при радикальній полімеризації. Зростання, обрив ланцюга при радикальній полімеризації. Ініціювання при радикальній полімеризації.
3. Передача ланцюга при радикальній полімеризації. Інгібітори і регулятори полімеризації. Швидкість радикальної полімеризації. Вплив температури на швидкість радикальної полімеризації.
4. Аніонна полімеризація. Здатність мономерів до аніонної полімеризації. Каталізатори. Стадії полімеризації.
5. Катіонна полімеризація. Здатність мономерів до катіонної полімеризації. Каталізатори. Відмінності від радикальної полімеризації.
6. Поліконденсація. Типи хімічних реакцій. Закономірності та особливості процесу поліконденсації.
7. Кінетика поліконденсації. Рівняння швидкості реакції поліконденсації.
8. Координаційна полімеризація. Вплив середовища і полімеризація зв’язку R-Me на координаційну полімеризацію. Каталізатори Циглера-Натта.
9. Практичні методи здійснення полімеризації. Полімеризація в масі і розчині.
10. Означення та класифікація високомолекулярних сполук. Міжмолекулярні сили та вплив на властивості високомолекулярних сполук. Теплові переходи в полімерах.
11. Морфологія полімерів. Кристалічність і аморфність. Фактории, що визначають кристалічність та аморфність полімерів. Кополімери. Типові представники.
12. Типи полімерів. Типові полімееризаційні та поліконденсаційні полімери та реакції їх утворення. Полімеризація. Здатність речовин до полімеризації. Радикальна полімеризація та її ознаки. Стадії радикальної полімеризації.
13. Механічні властивості полімерів. Еластомери волокна пластики.
14. Емульсійна і суспензійна полімеризація.
15. Агрегатні і фазові стани полімерів: тверді тіла ( кристалічні і некристалічні), розплави, гелі, розчини.
16. Класифікація полімерів в залежності від походження, хімічного складу і будови ланок та основного ланцюга. Природні і синтетичні полімери. Органічні (елементорганічні) і неорганічні полімери. Лінійні, розгалужені і зшиті полімери. Гомополімери, співполімери, блок-співполімери, привиті співполімери. Гомоланцюгові і гетероланцюгові полімери.
17. Полімери і співполімери діолефінів (дієнів): полібутадієн і співполімери бутадієну, поліізопрен.
18. Карбоциклічні полімери (фенолформальдегідні смоли, поліфенілени, полі-n-ксілен).
19. Поліефіри прості (поліетиленоксид), поліефіри складні (поліетилентерафталат, гліфталеві смоли), поліацеталі (полівінілбутираль, целюлоза та її похідні).
20. Поліаміди (полікапролактам, полігексаметиленадіпамід), поліуретани, білки, нуклеїнові кислоти, поняття про їх біологічні функції. Полісилоксани (силоксанові каучуки і покриття).
21. Конформаційна ізомерія і конформація макромолекули. Внутрішньомолекулярне обертання і гнучкість макромолекули. Поворотні ізомери і гнучкість ланцюгів.
22. Залежність розчинності від молекулярної маси. Фізико-хімічні основи функціонування макромолекули. Світлорозсіювання макромолекули в розчині, як метод визначення середньовагової молекулярної маси полімерів.
23. Орієнтовані кристалічні і аморфні полімери. Анізотропія механічних властивостей. Способи орієнтації полімерів.
24. Розчеплення полімерних ланцюгів під впливом хімічних, фізичних і механічних чинників. Вулканізація каучуків.
25. Формування полімерних виробів з реакційно здатних олігомерів.
26. Використання хімічних реакцій макромолекул для хімічної і структурнохімічного модифікування полімерних матеріалів і виробів.
27. Йонні макромолекули (поліелектроліти). Хімічні і фізико-хімічні особливості поведінки йонізованих макромолекул (полікислот, поліоснов і їх солей). Амфотерні поліелектроліти. Ізоелектрична точка. Білки, як приклад амфотерних поліелектролітів.
28. Механічні властивості гелів і їх структкрна інтерпретація. Подібність і відмінність між концентрованими розчинами і гелями. Колоїдні дисперсії полімерів.
29. Надмолекулярна організація амфорних полімерів. Властивості амфорних полімерів. Три фізичних стани.
30. Стан скла. Особливості полімерного складу. Пружні деформації полімерного скла.
31. Пластифікація полімерів. В’язко-текучий стан. Залежність температури текучості від молекулярної маси.
32. Залежність в’язкості розплаву від молекулярної маси. Формування виробів з полімерів у режимі в’язкої течії. Типи надмолекулярних структур закристалізованих полімерів. Властивості кристалічних полімерів.

ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

1. Схеми руху матеріальних та енергетичниих потоків. Їх особливості.
2. Періодичні і безперервні процеси. Їх переваги і недоліки.
3. Матеріалний ітепловий баланси. Принципи їх складання.
4. Фактори, які визначають швидкість гомогенної ігетерогенної реакцій.
5. Способи збільшення рушійної сили процесу для півищення його швидкості.
6. Способи збільшення константи швидкості процесу для підвищення його швидкості.
7. Способи збільшення поверхні контакту реагуючих речовин для підвищення швидковсті технологічного процесу.
8. Каталіз. Механізм дії і класи каталітичних процесів.
9. Гомогенний каталіз. Визначення, класифікація, йонний, радикальний і молекулярний механізми гомогенного каталізу. Недоліки.
10. Гетерогенний каталіз. Визначення, класифікація. Стадії процесу каталізу на поверхні твердого пористого каталізатора. Прийоми інтесифікації процесу гетерогенного каталізу.
11. Властивості твердих каталізаторів і методи їх виготовлення.
12. Перспектива застосування біологічних та фізичних методів впливу у хімічній технології.
13. Сировина. Її характеристика і класифікація. Найважливіші у розвитку сировини.
14. Збагачення мінеральної сировини. Її значення і основні принципи.
15. Механічні і хімічні способи збагачення твердих матеріалів.
16. Флотаційне збагачення сировини.
17. Використання води в хімічній промисловості, види природної води і їх характеристика. Характеристики, які визначають якість води.
18. Промислова підготовка води. Коротко охарактеризувати основні процеси підготовки води.
19. Хімічні способи пом’якшення і обезсолення води.
20. Накип. Шляхи його відвернення і усунення.
21. Види і джерела енергії, які використовуються в хімічних промислових процесах. Раціональне використання енергії.
22. Конструкційні металічні матеріали в хімічній промисловості.
23. Неметалічні матеріали неорганічного походження.
24. Неметалічні матеріали органічного походження.
25. Електрохімічні методи захисту від корозії і інгібітори корозії.


Програмові вимоги для вступу на кваліфікацію "Молодший спеціаліст"
Програмові вимоги для вступу на кваліфікацію "Магістр"
Вт, 21.05.2019, 07:06
Вітаю Вас Гість

Форма входу

Хмарка тегів

Пошук

Свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода

Івано-Франківськ 

Новини

Відвудування

3D відвідини

Календар

«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Біжуча стрічка

Архів записів

Наше опитування

Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 31

Друзі сайту

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Профком студентів ІПН

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Дизайн та наповнення  ©  WanderKori